? Fail (Pelaku) ?

Oleh : Ahmad al-Farisi

Didalam ilmu nahwu, fail itu memiliki beberapa bentuk yg mesti kita hapal.

1). Isim Dzhohir
2). Isim Dhomir Mustatir
3). Isim Dhomir Muttashil
4). Wawu Jamaah
5). Alif Itsnain
6). Nun Niswah
7). Ya Mukhotobah

الأمثلة :
Contoh,

Isim dzohir :
جلس محمدٌ
Isim dhamir mustatir :
جلس (هو) يعني محمد
Isim dhamir muttashil
جلستُ – جلستَ – جلستُمْ
Wawu jamaah :
جلسوا – يذهبون
Alif itsnain :
جلسَا – يجلسانِ
Nun niswah :
جلسْن – يجلِسنَ
Ya mukhotobah :
اجلِسِي – تجلسِينَ

Hapalkan 7 point diatas, karna ini adalah kunci sukses belajar kaidah2 nahwu ?

?Yuk Ngaji @Markazul Lughoh ‘arobiyyah – FP : Markazul Lughoh . Situs : http://markazullughoh.blogspot.co.id . ?

Sebarkan ???